ติดต่อเรา

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทร: 02-265-6537-8 โทรสาร: 02-265-6536
อีเมล: soe_onep2555@hotmail.com ,  state.sector@onep.go.th